Van start

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt co-financiering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Aan bedrijven en kennisinstellingen bieden we de volgende mogelijkheden:

  • Het (laten) uitvoeren van pps-projecten
  • Deelnemen aan de MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)
  • Participeren in grotere programma’s voor fundamenteel-strategisch onderzoek
  • Deelnemen in een Seed Money Project voor internationale samenwerking
  • Verstrekken van informatie over subsidies en regelingen van derden

Elk van deze regelingen wordt hieronder kort toegelicht.

PPS-projecten
Samen met de Wageningen Research-instituten of andere kennisinstellingen kunt u, in een consortium met bedrijven en kennisinstellingen, onderzoek (laten) uitvoeren in PPS-projecten. Het TKI draagt voor maximaal 50% bij aan de kosten door financiering met TKI-toeslag of door inzet van de EZK-subsidie aan Wageningen Research. De PPS-oproep wordt eenmaal per jaar geopend waarbij consortia projectvoorstellen voor het daaropvolgende jaar kunnen indienen. Bij de beoordeling van de projecten wordt, naast de kwaliteit van het voorstel, gekeken of het project aansluit op de ambities van de topsector. Aan de omvang van het project worden geen eisen gesteld.

Status: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Agri & Food stellen dit jaar gezamenlijk een oproep open voor PPS-projecten die in 2020 kunnen starten. De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS). Beschikbare budget: ca. € 25 miljoen. 

Download de volledige oproeptekst.
Download het format projectidee Call 2019 T&U en Agri&Food.
Download het format projectvoorstel Call 2019 T&U en Agri&Food

MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)
In de MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: kennisvouchers, en haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten. Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers waren alleen landelijk beschikbaar.

Status: de aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 9 april t/m 10 september 2019 en sluit om 17:00 uur die dag. Het onderdeel R&D-samenwerking (tender) is open van 11 juni t/m 10 september 2019 en sluit om 17:00 uur die dag.

Internationale Seed Money Projecten
Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een call open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert.

Status: deze oproep is momenteel gesloten.
Datum nieuwe openstelling nog onbekend.

Toegepast onderzoek High Tech to Feed the World
Met de High Tech to Feed the World (HT2FtW) crossover is de afgelopen jaren een mooie basis gelegd voor innovatie in de agrihortifoodtech-sector. De topsectoren Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen zetten zich gezamenlijk in voor dit cross-overprogramma.

Status: deze oproep is momenteel gesloten.
Datum nieuwe openstelling nog onbekend.

Overige regelingen
Behalve de regelingen van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen kunnen ook andere regelingen interessant zijn. De medewerkers van bureau TKI T&U vertellen u er graag meer over.