Van start

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt co-financiering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Aan bedrijven en kennisinstellingen bieden we de volgende mogelijkheden:

  • Het (laten) uitvoeren van pps-projecten
  • Deelnemen aan de MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)
  • Participeren in grotere programma’s voor fundamenteel-strategisch onderzoek
  • Deelnemen in een Seed Money Project voor internationale samenwerking
  • Verstrekken van informatie over subsidies en regelingen van derden

Elk van deze regelingen wordt hieronder kort toegelicht.

PPS-projecten

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2021. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS) De drie topsectoren werken in deze oproep voor de eerste keer met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de nieuwe, gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 31 mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2020 de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Volledige tekst van de oproep
Format projectvoorstel
Indienmodule (open vanaf 1 juli)

Status: de oproep voor PPS-projectideeën is op dit moment gesloten. 

Voordat een gehonoreerd project van start kan gaan, dient eerst een projectovereenkomst te worden opgesteld, en ondertekend door alle partijen die deelnemen. In die overeenkomst worden de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, en wordt afgesproken wat er met de resultaten van het onderzoek gebeurt. De TKI TU beoordeelt of de opgenomen afspraken conform de subsidieregelingen zijn. Een format voor een dergelijke overeenkomst vindt u hieronder. NB dit format is niet verplicht. Topsector TU accepteert elke afspraak die past binnen het EU staatssteunkader. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. M.P. Roelse, operationeel directeur TKI TU via m.roelse@tkitu.nl

Download de projectovereenkomst NL
Download de projectovereenkomst ENG

De formats voor de jaar- en eindrapportage 2019 zijn ook beschikbaar:
Download format jaarrapportage
Download format eindrapportage

Kennis op Maat-projecten
Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 3 miljoen euro (inclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Volledige tekst oproep Kennis op Maat
Projectvoorstel format
Indienmodule
Email: info@landbouwwatervoedsel.nl of kennis.opmaat@wur.nl

Status: de oproep voor PPS-projectideeën is op dit moment gesloten.

MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)
In de MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: kennisvouchers, en haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten. Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers waren alleen landelijk beschikbaar.

Status: de oproep voor PPS-projectideeën is op dit moment gesloten.

Internationale Seed Money Projecten
Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een call open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert. In te dienen projecten moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Status: deze oproep is geopend van 15 oktober t/m 18 december 2020

Toegepast onderzoek High Tech to Feed the World
Met de High Tech to Feed the World (HT2FtW) crossover is de afgelopen jaren een mooie basis gelegd voor innovatie in de agrihortifoodtech-sector. De topsectoren Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen zetten zich gezamenlijk in voor dit cross-overprogramma.

Status: deze oproep is momenteel gesloten.
Datum nieuwe openstelling nog onbekend.

Overige regelingen
Behalve de regelingen van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen kunnen ook andere regelingen interessant zijn. De medewerkers van bureau TKI T&U vertellen u er graag meer over.