Logo Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De kwaliteit en impact van Nederlands wetenschappelijk onderzoek behoren tot de wereldtop.

Kennis- en Innovatie agenda

Onze wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de wereldbevolking met ruim twee miljard mensen toe.

Kennis- en Innovatie agenda

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op gebied van voedsel, leefomgeving, klimaat, energie en duurzaamheid. Om deze ambitie waar te maken, is samenwerking tussen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid essentieel.

De Kennis- en Innovatieagenda van Topsector T&U (KIA T&U) geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen. Deze agenda is één van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid. De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem hebben deze KIA gezamenlijk opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Bekijk de Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023 (KIA LWV)

Missies voor de Topsector T&U
In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het Nederlandse kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen richt zich op het ontwikkelen van kennis, van fundamenteel strategisch tot aan toegepast onderzoek en valorisatie, gebaseerd op vier missies op het gebied van tuinbouw:

  • Kringlooplandbouw: in 2030 gebruikt de land- en tuinbouwsector substantieel minder grond- en hulpstoffen. Er wordt zoveel mogelijk waarde gehaald uit alle reststromen en eindproducten.
  • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie: in 2050 werkt de land- en tuinbouwsector klimaatneutraal. De uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd door extra vastlegging van CO2 in de bodem en in de natuur. De sector maakt geen gebruik meer van fossiele grondstoffen en is leverancier van duurzame energie.
  • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied: in 2050 is Nederland in zowel het landelijk als stedelijk gebied klimaatbestendig en water-robuust ingericht.
  • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel: in 2030 produceert de sector gezond, veilig en duurzaam voedsel. Het voedselproductiesysteem is robuust en groene producten leveren een waardevolle bijdrage aan haar omgeving.

Daarnaast zijn er dwarsdoorsnijdende onderwerpen benoemd die voor meerdere missies belangrijk zijn, zoals Artificial Intelligence (AI), robotisering, Big Data, fenotypering, sensoren, zaaizaadtechnologie etc.