Logo Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Human Capital Agenda

Human Capital Agenda

In de Human Capital Agenda (HCA) van de topsectoren geven onderwijs, overheid en bedrijfsleven vorm aan de toekomst van het Nederlands (beroeps)onderwijs om leerlingen beter op te leiden en de doorwerking van kennis in de praktijk te verbeteren.

Human Capital Agenda

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

De Topsector T&U is een kennisintensieve en innovatieve sector met een maatschappelijke en wereldwijde economische betekenis. De continuïteit van de sector hangt sterk samen met voldoende werknemers op alle niveaus in het gehele werkveld. Groen onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Meer mensen zijn nodig, met een herkenbaar groen profiel en opgeleid in het hart van de innovatie. Met het Groenpact slaan onderwijs, bedrijfsleven en overheid daarom de handen ineen voor sterk, toekomstgericht en herkenbaar groen onderwijs.

Groenpact

Het belangrijkste doel van Groenpact is het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan het oplossen van de grote opgaven, wereldwijd en regionaal. Tegelijkertijd versterken we de duurzame concurrentiekracht van de Nederlandse groene sector. Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid; iedereen werkt mee. Zonder de overheid kunnen innovatieve plannen niet gerealiseerd worden. Zonder continue aanpassingen in het onderwijs sluit het lesmateriaal niet aan op de toekomst en zonder medewerking van het bedrijfsleven zijn er, naast de juiste stageplaatsen, geen mogelijkheden voor de implementatie van vernieuwende en duurzame productie. Download de brochure ‘Groenpact 3e fase 2021 – 2025 – Grote opgaven, Groenpact versnelt’.

Overkoepelende Human Capital Roadmap

Er blijken ook veel topsectoroverstijgende thema’s te zijn als het gaat om het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers. In de gezamenlijke Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023 bundelen de tien Nederlandse topsectoren hun krachten om dit te realiseren. Aan de basis ligt de optimale samenwerking tussen het beroeps- en hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de onderzoeksinstellingen. De topsectoren ontwikkelden hiertoe het concept van de Learning Community: de plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen en innovaties sneller in de praktijk worden gebracht.