Internationaal

De mondiale vraag naar tuinbouwproducten neemt sterk toe. Door groei van de wereldbevolking ontstaan naast de West-Europese thuismarkt ook buiten Europa groeimarkten. Tegelijkertijd neemt de koopkracht per hoofd van de bevolking toe.Hierdoor ontstaat een markt voor kwalitatief (nog) hoogwaardigere tuinbouwproducten met een hogere prijs. Door de snelle verstedelijking neemt de behoefte aan nieuwe voedselbevoorradingsystemen voor de steden toe, en is de trend naar grootschalige, lokale tuinbouw onontkoombaar. De kennisontwikkeling gaat snel en de internationale concurrentie neemt toe.

Met haar proactieve internationaliseringstrategie levert de sector T&U een essentiële bijdrage in 'werelduitdagingen', zoals voedselzekerheid. Ze bezit de kennis om meer te produceren met minder water, energie, mineralen en op minder grond.  Het mes snijdt aan twee kanten: een ontwikkelde private sector in de ontwikkelingslanden kan de bevolking helpen de armoede ontstijgen. Nederland kan inspringen op commerciële kansen die ontstaan. Het is van groot belang om deze kansen op te pakken in goed samenspel tussen overheid, kennis en bedrijfsleven.

Een belangrijke focus van de inspanningen van de Topsector T&U is daarom meer bedrijfsleven en onderwijs, onderzoek en voorlichting te betrekken bij het overheidsbeleid. Dat gebeurt via missies, marktinformatie, bijeenkomsten en het inrichten van het subsidie instrumentarium op zodanige wijze dat het Nederlands bedrijfsleven hier optimaal gebruik van kan maken.

Contact

info@TopsectorTU.nl
+31 (0)70 349 0307

Klik hier voor de website van Holland Horti International
Klik hier voor de website Internationaal