Winnaar Challenge Entreegebouw Floriade

dinsdag, 27 oktober, 2020

Een startende ondernemer van 67 jaar is de winnaar van de Challenge voor een circulair bouwsysteem voor het Entreegebouw van de Floriade: Rob van Hove met BB Block. Zijn systeem scoorde uitstekend op alle drie de beoordelingscriteria:

  1. de hoeveelheid tuinbouwreststromen (het gebouw zal voor 75% uit paprikastengels bestaan),
  2. het systeem is modulair en demontabel en
  3. het is bijzonder betaalbaar.

Rob van Hove gaat nu samen met de Floriade het ontwerp uitwerken. De jury was verder zeer positief over de inzendingen van SLA (Peter van Asselt c.s.) en MDXL, de andere finalisten. Deze challenge is een goed voorbeeld dat het belonen van duurzaamheid bij aanbestedingen tot vernieuwende en betaalbare oplossingen kan leiden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit biedt via het Startup in Residence programma startups de kans om maatschappelijke beleidsvraagstukken (challenges) op te lossen. Via Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is het entreegebouw van de Floriade aangemeld als case om de bouw te stimuleren aan de slag te gaan met reststromen uit de tuinbouw. Tot nu toe belandt het grootste deel daarvan op de composthoop, terwijl de vezels uitstekend geschikt zijn als grondstof voor plaatmateriaal, biocomposieten en isolatiemateriaal. Het beoordelingscriterium impact was daarom gedefinieerd als: het percentage tuinbouwreststromen in het bouwsysteem. Het tweede criterium was haalbaarheid: is het voorgestelde systeem maakbaar, welke architectonische mogelijkheden biedt het, is het eenvoudig te demonteren na afloop? Het derde criterium was betaalbaarheid: wat kost een wand van zes meter met dit systeem? Voor de realisatie van het gebouwtje (van 50 m2) bood de challenge € 50.000, voor het ontwerp € 5.000. 

In totaal zijn er 8 voorstellen ingediend, die alle gebruik maakten van tuinbouwreststromen als bouwmateriaal. Het winnende bouwsysteem is van een geniale eenvoud: het bestaat uit houten dozen van I-Joist: een balk die in het midden vervangen is door houtspaanders. De detaillering biedt ruimte voor installatietechniek en de inhoud van de houten doos wordt geheel gevuld met gehakselde paprikastengels. De isolatiegraad is hoger dan de norm in het bouwbesluit.

De inzending Fantastic Fiber Floriade (SLA) gebruikte biomassa reststromen uit de tuinbouw als grondstof voor mycelium composiet en plaatmateriaal. Inzender MDXL maakte gebruik van een constructief skelet met knopen en losse geveldelen, waarop het inname garantie geeft. In Almere zullen alle bezoekers langs het Entreegebouw lopen tijdens de enige Wereldexpositie die Nederland rijk is: de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. Het ontwerp zal zichtbaar maken dat het gebouw voor 75% uit paprikastengels bestaat.

Dit project is een initiatief van SIGN in het kader van het programma Circulaire Tuinbouw en sluit aan op de LNV visie rond Kringlooplandbouw. Het Startup in Residence programma InterGov is een samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties die samen met startups hun impact op sociale vraagstukken willen vergroten. De deelnemers zijn: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Provincie
Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.