Voorzitter Jaap Bond over het Coronavirus: ‘Dit raakt elke schakel in de keten’

woensdag, 1 april, 2020

Sinds twee weken ziet de wereld er totaal anders uit. Het Coronavirus heeft een enorme impact op de wereldwijde volksgezondheid. Terecht geeft het kabinet bij zijn aanpak de volksgezondheid de hoogste prioriteit. Ook in onze keten, waar veel werkzaamheden ‘gewoon’ door moeten gaan, is er aandacht voor het zorgvuldig naleven van de preventiemaatregelen. Tegelijkertijd is er veel zorg over de economische impact van deze crisis op onze sector: het virus leidt tot acute verstoring van de productie, handel en verkoop van versproducten door de wereldwijde maatregelen die genomen worden om de virusverspreiding in te dammen. Dit raakt elke schakel in keten: van uitgangsmateriaal, productie en handel tot aan verwerking en verkoop. 

Ik schrijf dit met twee petten op: als voorzitter van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en als voorzitter van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Het is nu onze taak om het aantal slachtoffers te beperken, in de basis kerngezonde bedrijven niet te laten omvallen en ervoor te zorgen dat de sector er na deze Coronacrisis nog is. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.

Tuinbouworganisaties werken intensief aan maatregelen voor hun eigen deelsector. Maar ze werken via de crisisorganisatie ook uitstekend samen om onderwerpen op te pakken waar alle sectoren tegenaan lopen. We focussen daarbij op vier thema’s: arbeidsproblematiek, waaronder het tekort aan arbeidskrachten, de financiële nood, de uitdagingen in de logistiek en scenario’s (een doorkijkje naar de impact van de crisis op de sector).

De roep om een noodfonds is groot vanuit sector. Er is vorige week vanuit de sierteelt een brief naar minister Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) gegaan met de oproep om een noodfonds in te stellen. Ook de bedrijven in de voedingstuinbouwketen lopen keihard tegen problemen aan. Ook voor deze bedrijven zijn aanvullende maatregelen belangrijk. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een aanvraag voor een noodfonds. 

Greenports Nederland coördineert en faciliteert de aanpak van de Coronacrisis. Vanuit Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn we heel intensief betrokken bij de crisisorganisatie. Ik niet alleen vanuit mijn rol als voorzitter. Onze secretaris Gert Stiekema neemt deel aan het (bijna) dagelijkse crisisoverleg en zit in een aantal taskforces. We ondersteunen ook waar mogelijk op het gebied van communicatie. 

We proberen intussen de ‘topsectorzaken’ zoveel mogelijk door te laten lopen. Zo gaat op 1 april de gezamenlijke oproep open van de Topsectoren T&U, Agri & Food en Water & Maritiem. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. 

De topsectoren hebben – ondanks de economische gevolgen van het Coronavirus – ervoor gekozen om vast te houden aan de geplande openstelling van de oproep. Annulering van de openstelling zou betekenen dat innovaties, die van belang zijn voor de lange-termijnontwikkeling van de sectoren, stil komen te vallen. Bij de openstelling is rekening gehouden met de Coronacrisis: partijen krijgen langer de tijd om een projectvoorstel in te dienen. Vanaf 7 april kunnen mkb-ers ook weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren, kortweg de MIT regeling.  

We zijn met z’n allen dag en nacht bezig om oplossingen te vinden voor de knelpunten waar ondernemers in de keten tegenaan lopen. Met een doel: de tuinbouwsector door deze crisis heen helpen. 

Jaap Bond
voorzitter Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen