Kabinetsvisie op innovatie is belangrijke impuls voor kennisbenutting

Het kabinet ziet volop kansen om de uitstekende positie van Nederland in wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek beter te benutten en de impact van kennis te vergroten. Voor initiatieven die kennisbenutting stimuleren, waaronder de Faculty of Impact, komt extra geld beschikbaar.

Vorige week publiceerden de ministers Dijkgraaf (OCW) en Adriaansens (EZK) de zogeheten ‘kabinetsvisie innovatie en impact’. Daarin zetten ze uiteen hoe zij het voor alle betrokkenen makkelijker willen maken om wetenschappelijke kennis toe te passen. ‘Zonder innovatie is bijvoorbeeld een concurrerende, CO2-neutrale en circulaire economie ondenkbaar. Van fundamenteel tot meer toegepast, we hebben onderzoek hard nodig om ons voor te bereiden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en in de toekomst.’

Met het actieplan valorisatie en impact geeft het kabinet daar concreet invulling aan. Naast versterking van het fundament en het creëren van ruimte voor impact in het onderzoeksproces zelf, zijn ook verbeteren van financieringsmogelijkheden voor kennisintensieve startups en betere afspraken over intellectueel eigendom belangrijke speerpunten van het actieplan. Lees de reactie van NWO op de ‘kabinetsvisie innovatie en impact’.