Jaarverslag TKI T&U 2022 = online

Het jaarverslag van TKI T&U staat online met hierin een overzicht van alle activiteiten in 2022. Er zijn vorig jaar 93 nieuwe projectvoorstellen (met een gevraagd budget van € 52,2 miljoen) gehonoreerd voor PPS-projecten die invulling geven aan de aan de Kennis & Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel

Het fundament onder deze agenda – en het bijbehorende innovatiecontract – wordt gevormd door een zestal missies en twee doorsnijdende sleuteltechnologieën die richting geven aan de onderzoeksprogrammering.

In de call en honorering wordt sinds de intrede van het missiegedreven onderzoekbeleid in 2019 geen onderscheid meer gemaakt tussen de Topsectoren T&U en Agri & Food; deze cijfers gelden dan ook voor beide topsectoren. Daarnaast heeft de TKI TU in 2022 opnieuw aandacht besteed aan NWO programmering, samenwerking met andere TKI’s en Greenports Nederland en valorisatie (IMPACT
2025 programma), en is werk gemaakt van het in kaart brengen van waterstof als alternatieve
energiedrager voor de (glas)tuinbouwsector.

Lees de Jaarrapportage 2022 TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen