Call voor voor cyberweerbaarheid in kritische ketens en systemen

Werkt u mee aan het verhogen van de cyberweerbaarheid van kritische ketens en systemen? Hebt u een oplossing die u verder wilt brengen door deze toe te passen in de domeinen energie, gezondheid en zorg of tuinbouw en uitgangsmaterialen? Binnenkort gaat een specifieke TKI-call open die daar kansen voor biedt.

De Topsectoren ICT, T&U, Energie en Life Sciences & Health organiseren gezamenlijk een call vanuit de PPS Innovatieregeling. Dit gebeurt binnen het CS4NL programma, waarin alle topsectoren kennis en innovatie op het gebied van cybersecurity stimuleren.

Cyberweerbaarheid is een randvoorwaarde voor het veilig en toekomstbestendig functioneren van de Nederlandse samenleving, die in rap tempo digitaliseert. Dit geldt in zeer hoge mate voor ketens en systemen die vitale diensten of producten voortbrengen. Met deze uitvraag wordt er gezocht naar publiek-private samenwerkingsprojecten die bijdragen aan het verder ontwikkelen van innovaties op het gebied van digitale veiligheid en weerbaarheid in ketens en systemen. Het gaat daarbij om projecten met een toepassing in één of meer van de volgende sectoren; Energie, Gezondheid & Zorg, ICT en Tuinbouw als onderdeel van de Nederlandse voedselketen.

Belangrijke informatie

Voorlopig beschikbaar budget: €2.500.000 totaal, per project minimaal €100.000 en maximaal €500.000.
Opening call: mid juni 2024
Sluiting call: eind oktober 2024
Doorlooptijd projecten: max. 3 jaar (uiterlijke einddatum 31-12-2029)

De call tekst met meer informatie over de beoogde ontwikkelrichtingen volgt begin juni. Dan zullen ook de project templates online komen. Wilt u alvast een projectidee toetsen of bent u op zoek naar samenwerkingspartners? Neem dan contact op via cyberweerbaarheid@tki-energie.nl