18 april: matchmaking call CS4NL Supply Chain Security

Wilt u werken aan de digitale veiligheid van supply chains? Sluit dan op dinsdag 18 april aan bij de online matchmaking voor de openstaande call CS4NL Supply Chain Security van 12.00 tot 13.00 uur.

Deze call heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Heeft u interesse en/of wit u meer informatie over de call? Meld u zich dan direct aan via deze link

Over de Call

De nieuwe Call CS4NL Supply Chain Security heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Multidisciplinaire consortia worden uitgenodigd onderzoekvoorstellen in te dienen ten behoeve van het verbeteren van de digitale veiligheid in de hele keten.

Deze kennisontwikkeling kan zich richten op:

  1. het balanceren van veiligheid, flexibiliteit en ketenefficiëntie;
  2. het in kaart brengen van (dynamische) afhankelijkheden in ketens;
  3. de digitale veiligheid van producten en diensten die deze ketens voortbrengen;
  4. het ontwikkelen van mitigerende maatregelen en het testen van die maatregelen in zowel digitale als fysieke ketens.

Financiering

Het beschikbare budget aan TKI-toeslag voor deze call is maximaal € 1.500.000. Deze middelen
worden beschikbaar gesteld door het TKI Dinalog, TKI T&U en TKI Life Sciences & Health (Health~Holland), indien aansluitend bij de betreffende kennis- en innovatie agenda’s en uitvoeringsprogramma’s.

De maximaal toe te kennen PPS-toeslag per project is:

  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum
    van € 250.000 en een maximum van € 500.000 (maximale projectomvang € 1.000.000 voor maximaal 3 jaar).
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum
    van € 250.000 (maximale projectomvang € 1.000.000 voor maximaal 3 jaar).

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een
samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een
consortium is één kennisinstelling en twee bedrijven. Deze call for proposals vraagt uitdrukkelijk om multisectorale consortia.

Indienen

De uiterlijke sluitingsdatum van deze call for proposals is donderdag 29 juni 2023 (24.00 uur). Projecten kunnen tot deze deadline ingediend via tenders@dinalog.nl. Kijk voor meer informatie over deze Call en de werkwijze voor indienen van onderzoeksvoorstellen op www.dinalog.nl

Toetsen en matchmaking

De programmamanagers van de betrokken TKI’s ondersteunen u graag bij het indienen van uw
voorstel bijvoorbeeld bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en/of onafhankelijk feedback op uw voorstel. Neem contact op voor meer informatie.

Deze call gericht op Supply Chain Security is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsectoren T&U, Logistiek, Energie, Life Sciences & Health, ICT en HTSM, binnen het thema systeem- en ketenveiligheid van het CS4NL programma.