Milieu indicator gewasbescherming

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18143
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2021
Budget publiek: € 300.000
Budget privaat:  € 370.000
Projectleider: Johan Bremmer / johan.bremmer@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research

SAMENVATTING
Het doel van dit project is een indicator met bijbehorende berekeningssystematiek te ontwikkelen die effecten van gewasbeschermingsmiddelen beschrijft: - integraal op milieu, biodiversiteit en gezondheid; die aansluit bij de behoeften en wensen van sector, markt en maatschappij; de impact van een teelt op een eenduidige en transparante manier berekent; internationaal toepasbaar is en draagvlak heeft.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Milieu indicator gewasbescherming.