Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605 – 090
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2017 - 2020
Budget publiek: € 315.000
Budget privaat:  € 315.000
Projectleider: Dhr. J. Kos / johankos@proeftuinzwaagdijk.nl 
Kennisinstelling: Proeftuin Zwaagdijk

SAMENVATTING
Door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de daarmee gepaarde milieu-impact staat de sierteeltsector onder maatschappelijke druk. Afnemers van groente en fruit stellen strenge eisen aan de milieubelasting mede in het kader van voedselveiligheid. In de sierteelt wordt de milieubelasting van middelen ook steeds belangrijker. Moderne consumenten willen weten hoe de producten zijn geteeld en of zij duurzaam zijn geteeld en veilig zijn en welke gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt en waarom.

Doelstelling van dit ketenproject is kennis vergaren en uitwisselen over de milieubelasting van bestaande en perspectiefvolle gewasbeschermingsstrategieën. Hoofdvraag is wat de milieuverbetering is van bestaande en groene strategieën met GNO’s in de sierteelt. De milieu-impact van de strategieën wordt meetbaar gemaakt met de parameters:

  • Milieubelastingspunten
  • Kilogrammen werkzame stof
  • Emissie

Het streven hierbij is dat de input van chemische middelen wordt verminderd. Daarmee verminderd de hoeveelheid gebruikte kilogram werkzame stof. Indirect vindt vergroening van de sierteeltsector plaats, wordt emissie voorkomen en neemt de milieubelasting af. Belangrijker nog is dat de sierteeltsector ketenbreed kennis opbouwt over milieu-impact.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt.