Internationale scholing en onderwijs

De vraag naar agro-food producten in de wereld neemt sterk toe: voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit zijn de grote thema’s. Vooral in de non-EU landen is een grote vraag naar veilige en kwalitatief goede producten. Nederlandse bedrijven uit de hele keten van uitgangsmateriaal tot handel maar ook bedrijven actief in toelevering en trainingen investeren in de opbouw van productie- en afzetketens over de hele wereld. Kennis en kunde zijn essentieel voor het internationale succes van bedrijven.

Om dit goed te organiseren werken de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food, het ministerie van EZ, het groene onderwijs (mbo, hbo en Wageningen Universiteit), de triple helix partners samen in Borderless Network. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Food & Business Knowledge Platform, Agriprofocus, EP-Nuffic en RVO zijn in toenemende mate betrokken. Dit netwerk is sinds maart 2013 actief en groeit. Meerdere netwerkpartners sluiten zich aan en participeren actief.

Het Borderless Network heeft als doel te komen tot meer samenwerking, coördinatie en professionalisering van internationale activiteiten in de triple helix. Focus ligt op het gezamenlijk aanpakken van internationale maatschappelijk en economische vraagstukken rondom voedselzekerheid, voedselveiligheid, klimaat en het bevorderen van de concurrentiekracht van de agro- en tuinbouw sectoren voor kennis, innovatie en scholing. Elke poot van de triple helix organiseert zichzelf om een goede partner te kunnen zijn. Zo ook groen onderwijs.

Groen onderwijs kan zich via het Borderless Network meer richten op het internationaal domein op het gebied van innovatie en leven lang leren. Als stip op de horizon, werkt het onderwijs toe naar een netwerkstructuur van de groene onderwijskolom die kan functioneren als een makel- en schakelfunctie met bedrijfsleven en overheid op internationaal niveau.

In 2017 werken we aan gezamenlijke communicatie, kennisdeling en inhoudelijke projecten  Als belangrijke nieuwe activiteit, staat het agenderen van op samenwerking geënte programma’s in tegenstelling tot op concurrentie gebaseerde programma’s die gesteund worden door zowel EZ als BZ, centraal. Een onderzoek, te financieren door het Food & Business Knowledge Platform dat door BZ wordt gesteund, naar effectieve samenwerkingsvormen van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen vindt plaats. Vraagsturing vanuit betrokken sectorplatforms/bedrijfsleven vormt de basis. Op verzoek van veel groene kennisinstellingen starten we een traject rondom samenwerking binnen de groene kolom in EU landen. Daarnaast werken we aan het borgen van een front- en backoffice functie waardoor het groene onderwijs als partners van het Borderless Network beter zichtbaar is en kan functioneren.

Meer informatie:

Joep Houterman: voorzitter stuurgroep Borderless Network - 088 020 7000
​Gonneke Leereveld: kernteam Borderless Network