Internationaal

De mondiale vraag naar tuinbouwproducten neemt sterk toe. Door groei van de wereldbevolking ontstaan naast de West-Europese thuismarkt ook buiten Europa groeimarkten. Tegelijkertijd neemt de koopkracht per hoofd van de bevolking toe. Hierdoor ontstaat een markt voor kwalitatief (nog) hoogwaardigere tuinbouwproducten met een hogere prijs. Door de snelle verstedelijking neemt de behoefte aan nieuwe voedselbevoorradingsystemen voor de steden toe, en is de trend naar grootschalige, lokale tuinbouw onontkoombaar. De kennisontwikkeling gaat snel en de internationale concurrentie neemt toe.

Met haar proactieve internationaliseringstrategie levert de sector T&U een essentiële bijdrage in 'werelduitdagingen' (SDG’s), zoals voedselzekerheid. Ze bezit de kennis om meer te produceren met minder water, energie, mineralen en op minder grond.  Het mes snijdt aan twee kanten: een ontwikkelde private sector in de ontwikkelingslanden kan de bevolking helpen de armoede ontstijgen. Nederland kan inspringen op commerciële kansen die ontstaan. Het is van groot belang om deze kansen op te pakken in goed samenspel tussen overheid, kennis en bedrijfsleven.

De internationale activiteiten van de Topsector T&U richten zich op:

  • Vraaggericht kennis te delen over de samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de tuinbouwketen
  • Verkennen van Nederlands marktpotentieel internationaal
  • Positioneren van de tuinbouwketen als onderdeel van voedselzekerheidsstrategie
  • Internationale marktvergroting en -behoud voor Nederlandse tuinbouwketen
  • Kennis- en innovatiesamenwerking met internationale partners op onderwerpen die de Nederlandse tuinbouwketen versterken.

Omdat de topsector de samenwerking is tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Nederland is zij internationaal een interessant aanspreekpunt. Door voorbereiding van en deelname aan missies (bijvoorbeeld handelsmissies, kennis & innovatiemissies vaak in samenspraak met het Nederlandse postennet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Landbouwraden van het Ministerie van LNV) worden kansen geanalyseerd en gepresenteerd aan de Nederlandse sector. Doel is de opbouw van duurzame tuinbouwketens in betreffende landen via publiek private samenwerking.

Een deel van de kennis- en innovatiemiddelen voor Topsector T&U  (in de vorm van onderzoekscapaciteit) wordt ingezet voor zogenaamde Seed Money Projecten. Daarmee krijgen Nederlandse bedrijven, in samenwerking met lokale partners die gelegenheid om het internationale marktpotentieel te onderzoeken. De openstelling van deze regeling en voorwaarden waaronder hiervan gebruik kan worden gemaakt worden op de website gepubliceerd. 

Contact

Gert Stiekema
+31 (0)70 349 0301
gertstiekema@topsectortu.nl 

Klik hier voor de website Internationaal