Human Capital Agenda

In de Human Capital Agenda (HCA) geven onderwijs en bedrijfsleven vorm aan de toekomst van het Nederlands (beroeps)onderwijs om leerlingen beter op te leiden voor die beroepen waar de arbeidsmarkt om vraagt.

De Topsector T&U is een kennisintensieve en innovatieve sector met een maatschappelijke en wereldwijde economische betekenis. De continuïteit van de sector hangt sterk samen met voldoende werknemers op alle niveaus in het gehele werkveld. Groen onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Meer mensen zijn nodig, met een herkenbaar groen profiel en opgeleid in het hart van de innovatie. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid slaan daarom met het GroenPact de handen ineen voor sterk, toekomstgericht en herkenbaar groen onderwijs.

Ruim 40 partijen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid vormen samen de stevige fundering van GroenPact. Op 26 oktober 2016 ondertekenden deze partijen de 'Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025', waarin concrete doelen en acties staan die de ondertekenaars ondernemen om samen te zorgen voor voldoende goed opgeleide mensen voor de groene sector.

In januari 2019 is ‘Groenpact 2e fase’ gepresenteerd tijdens een grote Groenpact manifestatie met 300 genodigden. De 2e fase van Groenpact heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector? De partners van Groenpact zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt.

Contact

Gabrielle Nuijtens
gabriellenuijtens@TopsectorTU.nl 
+31 (0)70 349 0301