Diverimpacts

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: EU 18019
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2018 - 2022
Budget publiek: 
€ 257.000
Projectleider: Wijnand Sukkel
Kennisinstelling: Wageningen Plant Research

SAMENVATTING
Het hoofddoel van het project om de potentie van gewasdiversiteit verder te ontwikkelen in termen van duurzaamheid, ecologie en economie. Gewasdiversiteit wordt in het project toegepast in tijd en in ruimte. Mengteelten, strokenteelten, bouwplan, gewasvolgorde en nieuwe gewassen, afzonderlijk of in combinatie, zijn onderdeel van de bestudeerde mogelijkheden voor gewasdiversificatie. Het project richt zich enerzijds op de prestaties (kosten, efficiëntie, opbrengst , duurzaamheid, resource efficiency) van verschillende vormen van gewasdiversiteit. Anderzijds worden de sociale, economische en technische belemmeringen (lock ins) voor de toepassing van gewasdiversiteit onderzocht. Tegelijkertijd wordt er samen met verschillende (internationale) ketenpartijen gewerkt aan het oplossen van gesignaleerde belemmeringen in de keten, zowel upstream als downstream. Het project richt zich op ’lock ins ’in de gehele voedselketen: leveranciers van productiemiddelen als zaden/rassen en machines, de primaire productie, de verwerkers, de handel en de afnemers. Voor Nederland richt het project zich op verschillende cases en experimenten in de ruwvoederproductie, akkerbouw en de open teelten in de tuinbouw.

VOORTGANG 2018
Bekijk de voortgangsrapportage 2018 van 
Diverimpacts