Uitvoeringsagenda 2016-2019

De Uitvoeringsagenda (2016-2019) van de Topsector T&U geeft concreet inhoud aan de uitvoering van de nieuwe visie ‘Bron van Groene Economie 2.0 - 2015-2030. In de Uitvoeringsagenda beschrijft Topsector T&U hoe het cluster een substantiële bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse (kennis-)economie. Daarnaast geeft de agenda weer hoe de topsector bijdraagt aan oplossingen voor vraagstukken als wereldwijde voedselvoorziening, verbetering van de gezondheid en het welzijn van de wereldbevolking, een leefbare verstedelijkte samenleving en beteugeling van de klimaatverandering.

Met de maatschappelijke en economische uitdagingen als leidraad heeft Topsector T&U deze Uitvoeringsagenda 2016-2019 opgesteld. Met het creëren van excellente wetenschap, innovatie en valorisatie, een Human Capital Agenda en een adequate internationaliseringsstrategie weet de sector haar toppositie te behouden en te versterken.

Het fundament onder deze Uitvoeringsagenda is Bron voor Groene Economie 2.0. Hierin geeft de topsector zijn strategische visie voor de komende jaren. De Uitvoeringsagenda geeft een helder beeld met welke kennisontwikkeling en innovatie de sector gaat bijdragen aan oplossingen voor wereldvraagstukken, wat de inbreng van het cluster daarin is en wat het cluster daarvoor nog nodig acht. De Uitvoeringsagenda is geen statische schets van de investeringen van Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) voor 2016 - 2019. Er zullen zeker gedurende deze periode nieuwe onderzoeksterreinen verdiept en ontgonnen worden en andere samenwerkingen zullen stoppen. 

De komende periode werkt de topsector met vijf innovatiethema’s: Meer en beter met minder, Samenwerkende Waardeketens, Gezondheid en Welbevinden, Voedselzekerheid en Voedselveiligheid. De vijf innovatiethema’s zijn uitgewerkt in publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’en).