Groen voor een gezonde omgeving

Meer dan de helft van de wereldbevolking, in Europa zelfs 70 procent, woont in steden en dit percentage stijgt snel. Ook in Nederland neemt de verstedelijking steeds groter vormen aan. Enerzijds staat groen in en om de steden onder druk. Anderzijds groeit de behoefte aan groen om gezond in te bewegen en recreëren en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
De hoofddoelstelling van de koepel PPS Groen voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving
 is de ontwikkeling van innovatieve en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten gericht op het groen in en om de gebouwde omgeving waarin, uitgaande van de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden, nieuwe verdienmogelijkheden voor de sector worden gecreëerd. Hierbij wordt gewerkt aan drie (sub)doelen:

  • Innovatie bevorderen en de concurrentiepositie van de groene sector versterken.
  • De positieve effecten beter benutten van groen in en om de gebouwde omgeving op de gezondheid en het welbevinden van de mensen die er wonen, werken, leren en herstellen.
  • Nieuwe (fundamentele) kennis genereren over de wijze waarop groen invloed heeft op gezondheid en welbevinden.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Groen voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving vallen.

Contactpersonen:
Albert Haasnoot, FloraHolland, alberthaasnoot@floraholland.nl / 071 409 47 41 0f 06 5398 6938 Joop Spijker, Alterra Wageningen UR, joop.spijker@wur.nl /0317-484990